REGULAMIN

I. Postanowienia ogólne
1.1. Sklep Internetowy pod nazwą sailing-sklep.pl jest prowadzony przez firmę Sailing mgr Bogumił Podwyszyński ul. Pasteura 35e , 37-700 Przemyśl
1.2. Zamówienia mogą składać osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
1.3. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu centrumjachtingu.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
1.4. Informacje o Towarze podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy Sprzedaży, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
II. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
2.1. Warunkiem złożenia Zamówienia i dokonania zakupu w Sklepie Internetowym jest akceptacja Regulaminu oraz podanie danych adresowych i kontaktowych, niezbędnych do dokonania wysyłki zamówionego Towaru.
2.2 W przypadku, gdy Klient wyraża wolę otrzymania faktury VAT, zobowiązany jest też do podania nazwy podmiotu i numeru NIP.
2.3. Klient może dokonać rejestracji w systemie Sklepu Internetowego, co skróci procedurę składania kolejnych Zamówień. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie formularza w wersji elektronicznej.
2.4. Warunkiem rejestracji jest zaakceptowanie treści Regulaminu oraz podanie danych adresowych i kontaktowych.
2.5. Składając Zamówienie w Sklepie Internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji Zamówienia.
2.6. Dane Klienta nie zostaną nikomu przekazane i będą wykorzystywane wyłącznie do realizacji Zamówienia lub prowadzenia statystyk sprzedaży.
III. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
3.1. Po podaniu przez Klienta wszystkich wymaganych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, które będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu Zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamówionych produktów oraz kosztu dostawy,
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu i terminu dostawy,
3.2. Złożenie przez Klienta Zamówienia następuje poprzez naciśnięcie przycisku „zamawiam” i stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży.
3.3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail i zawierającą potwierdzenie wszystkich elementów Zamówienia oraz dane potrzebne przy dokonywaniu płatności przelewem bankowym.
3.4. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
IV. Dostawa
4.1. Dostawa Towaru jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
4.2. Wraz z dostarczonym Towarem Klient otrzymuje dokument potwierdzający dokonanie transakcji: paragon lub fakturę VAT.
4.3. Dostawa zamówionego Towaru odbywa się przesyłką kurierską lub za pośrednictwem.
Koszty dostawy to 13 zł brutto.
4.5. W przypadku Towaru określonego jako dostępny, termin dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych, licząc od dnia odnotowania wpłaty na naszym koncie..
V. Ceny i metody płatności
5.1. Cena Towaru znajdującego się w Sklepie Internetowym podana jest w złotych polskich, zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz obowiązuje w chwili składania Zamówienia. Cena Towaru nie uwzględnia kosztów jego dostawy.
5.2. Klient ma możliwość dokonania zapłaty:
przelewem na rachunek bankowy
Dane do przelewu:
nr konta 91 1020 4274 0000 1102 0028 9173
SAILING
Bogumił Podwyszyński
ul L. Pasteura 35e
37-700 Przemyśl
VI. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
6.1. Klient, będący Konsumentem, może zwrócić Towar kupiony w Sklepie Internetowym. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie oświadczenia drogą mailową lub pisemną w ciągu 14 dni od daty doręczenia przesyłki, przy czym Sklep poinformuje Klienta pisemnie o otrzymaniu jego oświadczenia.
6.2. Po złożeniu oświadczenia umowa jest uważana za niezawartą, a Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
6.3. Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6.4. Zwracany Towar należy opakować w sposób uniemożliwiający uszkodzenie podczas transportu, a następnie po uzgodnieniu wysłać na adres: Sailing mgr Bogumił Podwysyzński ul. Pasteura 35 e , 37 – 700 Przemyśl.
6.5. Kwota wynikająca z rezygnacji z zakupu zostanie zwrócona Klientowi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni po otrzymaniu oświadczenia. Sklep może się wstrzymać z odesłaniem środków do czasu otrzymania zwracanego Towaru.
6.6. Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, a jeśli Klient wybrał sposób dostarczenia inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
6.7. Przesyłki ze zwrotami wysyłane do Sklepu Internetowego w trybie „za pobraniem” nie będą przyjmowane.
6.8.Odsyłny towar nie może nosić śladów użytkowania i musi posiadać oryginalne opakowanie.
6.9. Odstąpienie od umowy nie przysługuje w przypadku umowy:
1.umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
2.umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
VII. Postanowienia końcowe
9.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego.
9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, a także Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.